CONCURS DE FOTOS 1_edited.jpg

“CAPTURA MOMENTS SOLIDARIS

ESTIGUES ON ESTIGUES”

        

 

Participants

Podrà participar en el concurs qualsevol persona sense importar l’edat amb l’excepció de socis de la “Agrupación de Interés Económico”.

        

Temàtica

Des del Mercat de Sant Roc y el C.E.M. +queuntrail, proposem un concurs de fotografia en la cerca del millor moment capturat durant qualsevol part de la cursa o marxa. Aquesta imatge a de mostrar allò que uneix a participants, voluntaris,  organitzadors  patrocinadors: solidaritat i humanitat.

 

Busquem “capturadors” de moments solidaris reals dintre del mateix Trail Solidari Alcoi. 

 

El Trail Solidari Alcoi es un esdeveniment fet per i per a les persones i volem que aquests valors se reflecteixen en aquesta activitat complementaria a la cursa. 

        

Obres 

L’Autor o autora deurà presentar fotografies pròpies, cedint els drets d’aquestes de forma compartida  al  MERCAT  DE  SANT  ROC,  A.I.E.  i  al  C.E.M.  +queuntrail  (El  participant manifesta i garanteix al MERCAT DE SANT ROC i al C.E.M. +queuntrail, que son els únics titulars de tots els drets d’autor sobre les fotografies que es presenten al Concurs i es responsabilitza totalment que no existeixen drets de tercers en les obres presentades, així com de tota reclamació de tercers per drets d’imatge).

 

Cada participant podrà presentar en un format digital un màxim de 8 obres, amb total llibertat de tècnica i procediment. Dintre d’eixes 8 propostes poden presentar-se tant  de vídeo,  de  foto,  o  d’ambdues  disciplines,  sempre  que  el  número  total  no  sigui  major  de  8 propostes. 

 

Les fotografies deuran tenir una grandària i resolució de 20x30 cm (mínim) y 300 pp, ja que les seleccionades seran impreses en 40x50 cm.

                                                   

 

Els vídeos es presentaran en HP (1920x1080), sense caretes d’entrada ni d’eixida. Els vídeos poden estar editats i muntats amb talls i no podran tenir una duració de més de 30” (ja que es busquen accions reals de solidaritat durant la cursa o marxa, no vídeo-resums). Es poden presentar diversos vídeos. 

        

Presentació de las obres

Es  podran  presentar  enviant  un  “link”  de  “Wetransfer”  o  Dropbox  al  correu  electrònic  info@mercatsantroc.com, incloent-hi com text les dades del participant: nom complet, DNI, telèfon i correu electrònic. Com assumpte del correu electrònic s’inclourà: “Concurs Capturadors TRAIL 2019”. 

       

El nom de l’arxiu de cada foto deurà ser el pseudònim de l’autor o autora més el títol.

 

Exposició de las imatges i vídeos

Una vegada que les fotografies hagen estat enviades o entregades, el Mercat de Sant Roc analitzarà totes i cada una de les fotografies rebudes.  Mercat  de  Sant  Roc,  A.I.E., descartarà  sols  aquelles  fotos  que  no reuneixin un  mínim imprescindible de qualitat o que poguessen  resultar de mal gust o ofensives. 

 

Les 40 fotografies seleccionades, seran exposades en les instal·lacions del Mercat de Sant Roc emmarcades, i els vídeos seleccionats també seran projectats en la pantalla del vestíbul principal de MERCAT DE SANT ROC, a partir del 9 de novembre de 2019. 

        

Data d’admissió

La  data  de  recepció  d’originals  s’inicia  el  19  d’octubre  de  2019,   finalitza  el  3  de novembre de 2019, ambdues inclos.

        

Desició del jurat

La desició del jurat es donarà a conèixer  la setmana del 4 de novembre de 2019.

                             

El jurat seleccionarà la que en la seua opinió són les dues millors fotografies i els dos millors  vídeos tenint en compte les bases del concurs. També realitzaran una segona selecció  de tres vídeos i tres fotos més en la que una vegada fet públic els seleccionats, es realitzarà una votació via RRSS para que el públic atorgue un premi. 

 

La selecció dels guanyadors serà a discreció absoluta del jurat i la seua desició serà definitiva i inapel·lable.

        

Composició del Jurat

Un representant de Mercat de Sant Roc, A.I.E.

Un fotògraf professional

Un representant del C.E.M. +queuntrail

Un representant dels mitjans de comunicació gràfics

Un representant de L’Escola D’Art i Disseny D’Alcoi – Audiovisual.

        

Una vegada verificat que els premiats complexen els requisits establerts en aquestes Bases, Mercat de Sant Roc, A.I.E. comunicarà via telefònica i a través de les seves RRSS el llistat de participants i premiats definitiu, i exposarà  el procediment per a formalitzar l’entrega de premis que es realitzarà el dissabte 9 de novembre en el vestíbul del Mercat de Sant Roc, segons l’establert en les presents bases. A més, també es donarà a conèixer en els mitjans de comunicació.

        

Premis 

        S’establiran quatre premis (dos de foto i dos de vídeo), i dos més per votació del públic (un de foto i un de vídeo) en RRSS que estaran formats per vals de compra del MSR  una cistella d’aliments específica per a esportistes en la que s’inclourà un “cofre experiència”. 

 

 

“CAPTURA MOMENTOS SOLIDARIOS ESTÉS DÓNDE ESTÉS”

 

        

Participantes

Podrá participar en el concurso cualquier persona sin importar la edad con la excepción de socios de la Agrupación de Interés Económico.

        

Temática

Desde el Mercat de Sant Roc y el C.E.M. +queuntrail, proponemos un concurso de fotografía en la búsqueda del mejor momento capturado durante cualquier parte de la carrera o marcha. Esta imagen tiene que mostrar aquello que une a corredores,  organizadores y patrocinadores: solidaridad y  humanidad. 

 

Buscamos “capturadores” de momentos solidarios reales dentro del mismo Trail Solidari Alcoi. 

 

El Trail Solidari Alcoi es un evento hecho por y para las personas y queremos que estos valores se reflejen en esta actividad complementaria a la carrera. 

         

Obras 

El autor o autora deberá presentar fotografías propias, cediendo los derechos de estas de forma compartida  al  MERCAT  DE  SANT  ROC,  A.I.E. y  al  C.E.M.  +queuntrail  (El  participante manifiesta y garantiza al MERCAT DE SANT ROC y al C.E.M. +queuntrail, que son los únicos titulares de todos los derechos de autor sobre las fotografías que se presentan al Concurso y se responsabiliza totalmente de que no existan derechos de terceros en las obras presentadas, así como de toda reclamación de terceros por derechos de imagen).

 

Cada participante podrá presentar en un formato digital un máximo de 8 obras, con total libertad de técnica y procedimiento. Dentro de esas 8 propuestas pueden presentarse tanto de video,  de  foto,  o  de  ambas  disciplinas,  siempre  que  el  número  total  no  sea  mayor  de  8 propuestas. 

 

Las fotografías deben tener un tamaño y resolución de 20x30 cm (mínimo) y 300 pp ya que las seleccionadas serán impresas en 40x50 cm.

                                                   

Los vídeos se presentarán en HP (1920x1080), sin caretas de entrada ni de salida. Los vídeos pueden estar editados y montados con cortes y no podrán tener una duración de más de 30” (ya que se buscan acciones reales de solidaridad durante la carrera o marcha, no videos resumen). Se pueden presentar varios videos. 

        

Presentación de las obras

Se  podrán  presentar  enviando  un  “link”  de  “Wetransfer”  o  Dropbox  al  correo  electrónico  info@mercatsantroc.com, incluyendo como texto los datos del participante: nombre completo, DNI, teléfono y correo electrónico. Como asunto del correo electrónico se incluirá: “Concurso Capturadores TRAIL 2019”. 

 

El nombre del archivo de cada foto deberá ser el pseudónimo del autor más el título.

        

Exposición de las imágenes y vídeos

Una vez que las fotografías hayan sido enviadas o entregadas, el Mercat de Sant Roc analizará todas y cada una de las fotografías recibidas.  Mercat  de  Sant  Roc,  A.I.E., descartará  sólo  aquellas  fotos  que  no  reúnan  un  mínimo imprescindible de calidad o que pudieran resultar de mal gusto u ofensivas. 

 

Las 40 fotografías seleccionadas, serán expuestas en las instalaciones del Mercat de Sant Roc enmarcadas y los videos seleccionados también serán proyectados en la pantalla del vestíbulo principal de MERCAT DE SANT ROC, a partir del 9 de noviembre de 2019. 

        

Fecha de admisión

La  fecha  de  recepción  de  originales  se  inicia  el  19  de  octubre  de  2019  y  finaliza  el  3  de noviembre de 2019, ambos inclusive.

        

Fallo del jurado

El fallo del jurado se realizará  la semana del 4 de noviembre de 2019.

                             

El jurado seleccionará la que en su opinión es las dos mejores fotografías y los dos mejores vídeos teniendo en cuenta las bases del concurso. También realizarán una segunda selección  de tres videos y tres fotos más en la que una vez hecho público los seleccionados, se realizará una votación vía RRSS para que el público otorgue un premio. 

 

La selección de los ganadores será a discreción absoluta del jurado y su fallo será definitivo e inapelable.

         

Composición del Jurado

Un representante de Mercat de Sant Roc, A.I.E.

Un fotógrafo profesional.

Un representante del C.E.M. +queuntrail.

Un representante de los medios de comunicación gráficos.

Un representante de L’Escola D’Art i Disseny D’Alcoi – Audiovisual.

        

Una vez verificado que los premiados cumplen los requisitos establecidos en estas Bases, Mercat de Sant Roc, A.I.E. comunicará vía telefónica y a través de sus RRSS el listado de participantes y premiados definitivo, y expondrá el procedimiento para formalizar la entrega de premios que se realizará el sábado 9 de noviembre en el hall del Mercat de Sant Roc, según lo establecido en las presentes bases. Además, también se dará a conocer en los medios de comunicación.

        

Premios 

Se establecerán cuatro premios (dos de foto y dos de video) y dos más por votación del público (uno de foto y uno de video) en RRSS que estarán formado por vales de compra del MSR y una cesta de alimentos específica para deportistas en la que se incluirá un cofre experiencia.