Logo Trobada 2019.jpg

Alcoi, 25 i 26 d'abril de 2019

Vídeo resumen de la Trobada 2019

+QUEUNTRAIL, organizadors del Trail Solidari Ciutat d'Alcoi, volem expresar el nostre més sincer reconeiximent als investigadors en càncer, per la seua important tasca en pro de la vida i l'esperança de moltes persones.

+QUEUNTRAIL, organizadores del Trail Solidari Ciutat d'Alcoi, queremos expresar nuestro más sincero reconocimiento a los investigadores en cáncer, por su importante labor en pro de la vida y la esperanza de muchas personas

IV_TROBADA_D'INVESTIGADORS_EN_CÀNCER_-_A
IV_TROBADA_D'INVESTIGADORS_EN_CÀNCER_-_A
IV_TROBADA_D'INVESTIGADORS_EN_CÀNCER_-_A

Objectius de la Trobada

 • Donar a coneixer, en un context proper a la Societat, els treballs que estan desenvolupan els investigadors i investigadores en l'avanç del coneixement i en la lluita contra el càncer en tots els seus aspectes.

 • Fer coincidir en un mateix foro a investigadors de diferents disciplines que compten amb projectes  d'investigació  competitius  que constituexin un al·licient/motivació per aquells investigadors i investigadores més jóves o en un periode més inicial de la seua formació.

 • Que la Trobada serveixi com un punt d'encuentre entre els investigadors i investigadores de la Comunitat  Valenciana i de l'Estat Espanyol per a fomentar sinergies entre diferents grups i disciplines.

 • Donar a coneixer less ferramentes que ofereix la Generalitat Valenciana en suport a la Investigació de la Comunidad Valenciana.

 

Motivació de la Trobada:

+QUEUNTRAIL i la seua visió solidaria en la lluita contra el càncer i el seu suport a la investigació.

 

Destinataris

 • Investigadors i investigadores de la Comunitat Valenciana i de l'Estat Espanyol amb línies de investigació en càncer.

 • Facultatius en qualsevol branca  biomèdica, tècnics de laboratori, estudiants universitaris en fase de grau i postgrau.

 • Estudiants des postgrau en branques biomèdiques de coneixement

 

Format:

Trobada distribuïda en 4 simposis que abordaran la investigació del càncer des de diferents punts de vista: investigació bàsica; prevenció i salut pública; investigació  traslacional; e investigació aplicada.

Cada simposi contarà amb 5 presentacions de uns 15 min, en els quals se presentaran projectes/resultats de grups d'investigadors i investigadores de la Comunitat Valenciana.

En aquesta ocasió contarems amb l'auspici de la "Asociación Española de Investigación contra el Cáncer (ASEICA). Contarem amb la presència del DR. Xosé R. Bustelo, actual president de l'ASEICA, i que oferirà una lliçò magistral sobre què aporta la Investigació traslacional al mon de l'Oncologia. També comptem amb investigadors convidats de reconegut prestigi internacional com Delia Mazzanzanica, Molecular Therapy Unit, Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori (INT).

Objetivos del Encuentro

 • Dar a conocer, en un contexto cercano a la Sociedad, los trabajos que están desarrollando los investigadores e investigadoras de la Comunidad Valenciana y del Estado Español en el avance del conocimiento y en la lucha contra el cáncer en todos sus aspectos.

 • Hacer coincidir en un mismo foro a investigadores e investigadoras  de diferentes disciplinas que cuenten con proyectos de investigación competitivos y constituyan un aliciente/motivación para aquellos investigadores e investigadoras  más jóvenes o en un periodo más inicial de su formación.

 • Que la jornada sirva como un punto de encuentro entre los investigadores e investigadoras de la Comunidad Valenciana para fomentar sinergias entre diferentes grupos y disciplinas.

 • Dar a conocer las herramientas que ofrece la Generalitat Valenciana en apoyo a la Investigación de la Comunidad Valenciana.

 

Motivación del Encuentro:

+QUEUNTRAIL y su visión solidaria en la lucha contra el cáncer y su apoyo a la investigación.

 

Destinatarios

 • Investigadores  e investigadoras de la Comunidad  Valenciana y del Estado Español, con líneas de investigación en cáncer.

 • Facultativos en cualquier rama biomédica, técnicos de laboratorio, estudiantes universitarios en fase de grado y postgrado.

 • Estudiantes de posgrado en ramas biomédicas de conocimiento

 

Formato:

Encuentro distribuido en 4 simposios que abordarán la investigación del cáncer desde diferentes puntos de vista: investigación básica; prevención y salud pública; investigación traslacional; e investigación aplicada.

Cada simposio contará con 5 presentaciones de unos 15 min. En ellos se presentarán proyectos/resultados de grupos de investigadores e investigadoras de la Comunidad Valenciana.

Volvemos a contar con el auspicio de la Asociación Española de Investigación contra el Cáncer (ASEICA). Contaremos con la presencia del Dr. Xosè R. Bustelo, actual presidente de la ASEICA y que ofrecerá una lección magistral sobre qué aporta la Investigación traslacional al mundo de la Oncología. También contamos con investigadores invitados de reconocido prestigio internacional como Delia Mazzanzanica, Molecular Therapy Unit, Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori (INT).

Logos Programa 2.jpg