Inscripcions / Inscripciones

VIII EDICIÓ

COM T’INSCRIUS?

 

Llegeix atentament aquestes indicacions que t’ajudaran a formalitzar la inscripció…

 

Les inscripcions s’obriran el dia 8 de maig de 2021, a partir de les 12:00 hores.

 

 • Como ja saps, la prova es desenvolupa per equips, per això la inscripció es realitzarà igualment per equip.

 

 • Deureu omplir el formulari  d’inscripció, completant totes les dades sol·licitades, sent imprescindible que les dades de contacte de cada un dels components de l’equip siguen verídiques i complerts. En cas contrari, es podria rebujar.

 

 • Fareu l’ingrés corresponent a la quota econòmica de participació, exclusivament mitjançant tarjeta de crèdit.

 • En el formulari d'inscripció trobareu l'opció de col·laborar amb el Trail Solidari Alcoi en l'ajuda a la investigació contra el càncer, amb una donació de 3 € o la voluntat per particpant. Si accepteu col·laborar, al realitzar l'ingres de participació sumeu la quantitat que desitgeu aportar..

 • Rebut el vostre formulari i una vegada fetes les comprovacions pertinents de les dades i la realització del pagament, rebreu la confirmació de inscripció. En el cas de que hi hagen dades incompletes o irregulars (exemple: el correu electrònic...), la insccripció podrà ser rebujada, perdent així la plaça de l'equip.

 • Per a nomenar als equips preguem que en tots els casos, els noms siguen curts. (Màxim 25 caracters)

 

 • El/la corredor/a nº 1 al full d’inscripció serà considerat per l’organització com el/la responsable de l’equip. A ell/ella es dirigirà l’organització en el cas de realitzar qualsevol comunicació.

 

 • Fareu l’ingrés econòmic atenen al tipus d’inscripció:

 

 

 

La quota d’inscripció inclou un segur d’accidents per a tots els participants.

Els vostres ingresos en concepte d'inscripció seràn repartits de la següent forma:

40% per a fer front a les despeses de l'organització.

60% per a col·laborar amb un projecte d'investigació en càncer, mitjançant la BECA creada per la "Asociación Española de Investigadores en Cáncer (ASEICA) y el C.E.M. +QUEUNTRAIL convocada anualmente para jóvenes investigadores.

(Recordeu que amb l’opció B, estareu donant suport amb major força a la lluita contra el càncer, ja que els 110 € que aporta el vostre PATROCINADOR SOLIDARI seran donats íntegrament a aquesta causa.

A canvi, el dorsal que lluireu els membres de l’equip portarà imprès el logotip de l’empresa o entitat col·laboradora. Així mateix, el logotip apareixerà a l’espai especial per als PATROCINADORS SOLIDARIS que tenim reservat a la nostra web.).

 

Teniu patrocinador?

 • Si teniu un PATROCINADOR SOLIDARI de l’equip, recorda enviar-nos al nostre correu electrònic trailsolidariciutatalcoi@gmail.com, el seu logotip en format JPG amb un pes de entre 800k i 1MB, per a confeccionar els dorsals i incloure’l en la nostra web oficial.

 

Envia’ns la fotografia del teu equip

 • Envia’ns la fotografia del teu equip a l’adreça de correu electrònic trailsolidariciutatalcoi@gmail.com i la inclourem a la nostra web oficial i a nostra pàgina de Facebook. Així ens anirem coneixen abans de la cursa. 

- Ens dieu el nom de l'equip

- Ens dieu el nom del quatre components.

- Si voleu, un petit comentari per a la publicació al        nostre facebook. (Exemples: Quines ganes!!, Ànim a totes  i a tots, etc.).

 

Canvis de components d’equip

 • Si qualsevol component del teu equip sigues baixa per motius justificats (Lesió, malaltia, etc.) podeu substituir-lo/la per un altre/a.

 • Els canvis sols es podran realitzar des de les 22:00 hores del dia 13 de setembre de 202, a les 18:00 hores del dia 23 de setembre de 2021.

 • El canvi suposarà un donatiu de 5 € per component en concepte de despeses de gestió.

 • Per a realitzar el canvi deuràs utilitzar el formulari que hi trobaràs a aquesta pàgina.

 • Els canvis poden suposar modificacions en la categoria, per la suma de les edats o pel sexe del recent incorporat.

 

Que fer per a  realitzar un canvi de component d’equip?

 • Ompli en formulari  de "Canvi de participant" amb totes les dades sol·licitades i envia.

 • Fer el donatiu del 5 € per component canviat al nº de conter corrent ES96 2100 2252 2702 0022 0384 i enviar el justificant bancari amb el concepte "Canvi" i "nom de l'equip" a trailsolidariciutatalcoi@gmail.com.

 • El canvi serà efectiu quan rebeu la confirmació de l’organització. (C.E.M. +QUEUNTRAIL)

 • Recordeu que una substitució pot suposar el canvi de categoria, bé per la suma de les edats o pel sexe del recent incorporat.

 • La samarreta que s’entregarà al nou component serà de la talla del substituït. En el cas de no coincidir, l’organització i en funció de les existències intentarà canviar-la.

¿COMO TE INSCRIBES?

 

Lee atentamente estas indicaciones que te ayudarán a formalizar la inscripción…

 

Las inscripciones se abrirán el día 03 de octubre de 2020, a partir de las 12:00 horas.

 

 • Como ya sabéis, la prueba se desarrolla por equipos, por ello la inscripción se realizará también por equipo.

 • Deberéis rellenar el formulario de inscripción, completando todos los datos solicitados, siendo imprescindible que los datos de contacto de cada uno de los componentes sean verídicos y correctos. En caso contrario, se podrían rechazar.

 

 • Realizaréis el ingreso correspondiente a la cuota económica de participación  exclusivamente con tarjeta de crédito.

 • En el formulario de inscripción encontraréis la opción de colaborar con el Trail Solidari Alcoi en la ayuda en la investigación contra el cáncer, con la donación de 3 € o la voluntad por participante. Si aceptáis colaborar, al realizar el ingreso de participación sumáis la cantidad que deseéis aportar.

 

 • Recibido el formulario de vuestro equipo y comprobada la realización del pago, recibiréis la conformación de inscripción. En el caso de que haya datos incompletos o irregulares (Ejemplo: el correo electrónico...), la inscripción podrá ser rechazada, perdiendo así la plaza del equipo.

  

 • Para denominar a los equipos, rogamos nombres cortos. (Máximo 25 caracteres)

 

 • El/la corredor/a nº 1 del equipo será considerado/a por la organización como el/la responsable del equipo. A él/ella se dirigirá la organización en caso de necesitar realizar cualquier comunicación.

 

 • Haréis el ingreso atendiendo al tipo de inscripción.

 

 

 

La cuota de inscripción incluye un seguro de accidentes para todos los participantes.

Vuestros ingresos en concepto de inscripción serán repartidos de la siguiente forma:

40% para hacer frente a los gastos de la organización.

60% para colaborar con un proyecto de investigación en cáncer, mediante la BECA creada por la Asociación Española de Investigadores en Cáncer (ASEICA) y el C.E.M. +QUEUNTRAIL, convocada anualmente para jóvenes investigadores.

(Recordad que con la opción B, estaréis apoyando con mayor fuerza a la lucha contra el cáncer, ya que los 110 € que aporta vuestro PATROCINADOR SOLIDARIO serán aportados íntegramente a esta causa.

 A cambio, el dorsal que luciréis  los corredores-as componentes del equipo llevará impreso el logotipo de la empresa o entidad colaboradora.

En nuestra web reservaremos un espacio especial para LOS PATROCINADORES SOLIDARIOS).

 

¿Tenéis patrocinador?

 • Si tenéis un PATROCINADOR SOLIDARIO de equipo, recuerda enviarnos al correo electrónico trailsolidariciutatalcoi@gmail.com, el logotipo de la entidad patrocinadora en formato JPG con de unos  800k a 1MB como mínimo, para confeccionar los dorsales e insertar el mismo en nuestra web oficial.

 

 

Envíanos la fotografía de tu equipo

 • Envíanos la fotografía de tu equipo al correo electrónico trailsolidariciutatalcoi@gmail.com y la insertaremos en nuestra web i Facebook. Así  nos iremos conociendo todos antes de la carrera.

- Nos decís el nombre del equipo.

- El nombre de los cuatro componentes.

- Si os apetece, un pequeño comentario apara la             publicación en nuestro facebook (Ejemplo: Que ganas!!,   Ánimo a todas y a todos!!, etc.).

 

 Cambios de componentes de equipo

 • Si algún componente de tu equipo causa baja por motivos justificados (Lesión, enfermedad, etc.), puedes sustituirlo/a por otro/a.

 • Los cambios solo se podrán realizar desde las 22:00 horas del día 13 de septiembre de 2021, a las 18:00 horas del día 23 de septiembre de 2021.

 • El cambio supondrá un donativo de 5 € por componente en concepto de gastos de gestión.

 • Para realizar el cambio deberás utilizar la plantilla que encontrarás en esta página.

 • Los cambios pueden suponer modificaciones en la categoría, por la suma de las edades o el sexo del recién incorporado.

 

¿Qué hacer para realizar un cambio de componente de equipo?

 • Rellena el formulario de "Cambio de participante" con todos los datos solicitados y envía

 • Hacer el donativo del 5 € por componente canbado al nº de cuenta corriente ES96 2100 2252 2702 0022 0384 y enviar el justificante bancario con  el concepto "Cambio" y "nombre del equipo" a trailsolidariciutatalcoi@gmail.com.

 • El cambio será efectivo cuando recibas la confirmación de la organización. (C.E.M.+QUEUNTRAIL)

 • Recuerda que una sustitución puede suponer el cambio de categoría, bien por la suma de las edades o por el sexo del recién incorporado.

 • La camiseta que se entregará al nuevo componente será de la talla del sustituido. En el caso de no coincidir la organización y en función de las existencias, intentará cambiarla

TRAIL

A - Equip Trail:    200 €

(4 participants x 50 € cada un).

B - Equip Patrocinat:  310 €

(Equip: 200 € + Patrocini: 110 €)

MIG TRAIL

A - Equip Mig Trail:    140 €

(4 participants x 35 € cada un).

B - Equip Patrocinat:  250 €

(Equip: 140 € + Patrocini: 110 €)

MARXA

A - Equip Marxa:    128 €

(4 participants x 32 € cada un).

B - Equip Patrocinat:  238 €

(Equip: 128 € + Patrocini: 110 €)

DONATIU

Voluntari.

 

3 € o la voluntat, per investigació en càncer.

©2011 Trail Solidari Ciutat Alcoi - CEM +QUEUNTRAIL

C/ Doña Amalia, 44 - 03801 - ALCOI

trailsolidariciutatalcoi@gmail.com  !  629027308